ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
اصول تغذیه حمایتی وتغذیه روده ای و پیرا روده ای
از تاریخ 1397/05/25 لغایت 1400/05/25
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آزمایشی بدون امتیاز
از تاریخ 1397/03/13 لغایت 1398/03/13
دانشگاه علوم پزشکی ایلام   |   مطالعه محتوا
تشخیص و مدیریت سردرد
از تاریخ 1397/05/25 لغایت 1400/05/25
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دیابت حاملگی
از تاریخ 1397/05/24 لغایت 1400/05/24
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 40 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید