ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
پرخاشگری در کودکان و نوجوانان
از تاریخ 1397/10/19 لغایت 1400/10/19
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مسمومیت های غذایی
از تاریخ 1397/10/20 لغایت 1400/10/20
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تیروئید حاملگی
از تاریخ 1397/10/20 لغایت 1400/10/20
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
اصول آموزش بیمار
از تاریخ 1397/09/25 لغایت 1400/09/25
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 40 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید