ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
مقدمات تفسیر رادیوگرافی ساده قلب و عروق
از تاریخ 1397/01/15 لغایت 1400/01/15
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
آرام بخشی در بیماران مراجعه کننده
از تاریخ 1396/11/10 لغایت 1399/11/10
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
استحمام نوزاد
از تاریخ 1396/11/14 لغایت 1399/11/14
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کاپنوگرافی
از تاریخ 1396/10/12 لغایت 1399/10/12
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 39 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید